Rank.nl

Pedagogisch klimaat

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van kinderen binnen onze school. Kinderen
komen met plezier naar school en voelen zich daar thuis. Er zijn duidelijke normen en
waarden waaraan wij ons houden.

Het pedagogisch klimaat borgen we door groepsgewijze Rots en Water lessen. We gaan
regelmatig met elkaar in gesprek: de leerlingen, het team en de ouders. Kinderen leren
samenwerken en verantwoording dragen voor hun eigen handelen, dat kan alleen als het
school- en groepsklimaat optimaal is. Een goede sfeer vinden wij belangrijk: Wanneer de
kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen komen ze tot leren en durven ze nieuwe
stappen in hun ontwikkeling te maken. Dan leren de kinderen ook van elkaar en lukt het om
samen te werken en te spelen.

Een goede samenwerking met de ouders is belangrijk. Van de ouders wordt verwacht dat zij
de school bewust hebben gekozen en weten wat er van hen wordt verlangd. Goed overleg
tussen ouders en leerkracht is de basis voor een goede samenwerking tussen de leerlingen
en de leerkracht. Als de leerkracht zich gesteund weet door de ouders, heeft dat alleen
maar voordelen voor een goede onderlinge relatie. Duidelijkheid en openheid bevorderen
het onderwijs aan de kinderen en dragen daarmee bij aan de groei naar volwassenheid.
Een veilige schoolomgeving houdt niet op bij de voordeur; De Rank werkt nauw samen met
andere partners in de wijk met als doel een veilige omgeving voor de kinderen te realiseren.
We staan als school op het standpunt: Gelijke behandeling voor iedereen.