Rank.nl

Onderwijs Visie

Visie op leren
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.
De leerkrachten zijn de onderwijsexperts: Zij zorgen voor kennisoverdracht, frequente
herhaling en verbinding van kennis. Je kunt het werkgeheugen enkel ondersteunen met de
kennis in het langetermijngeheugen. Hoe meer je weet, hoe meer je kunt leren!
Op De Rank hebben lezen, taal en rekenen de hoogste prioriteit.
We weten dat betere prestaties leiden tot verhoogde motivatie.
Wanneer iets lukt, kun je trots zijn op jezelf.

Visie op gedrag
Op onze school voel je je welkom: Je doet er toe!
We hebben respect voor elkaar en helpen elkaar. Vanuit onze Christelijke identiteit
vergeven wij en lossen wij samen problemen op. Er wordt actief ingezet op het leren van
sociale vaardigheden. Als je je prettig voelt, kan je goed tot leren komen.
Dit doen wij door het gebruik van vaste routines en duidelijke gedragsafspraken. Dat biedt
veiligheid. We benoemen het gewenste gedrag. De leerkracht handelt voorspelbaar en
consequent en is hierbij rolmodel. We werken vanuit een een actieve leerhouding en focus.
We zijn betrokken bij de school en brengen ideeën in. (eigenaarschap)
Op de Rank doen wij het samen. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Door met
elkaar in gesprek te gaan is er continu ontwikkeling. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
Zo groeien onze leerlingen op om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij.