Rank.nl

post9
post9
post9

Taal & Rekenen

Voor de basisvakken wordt er op onze school gestructureerd lesgegeven. Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan.

Taalonderwijs
In groep 3 leren de leerlingen technisch lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Goed technisch kunnen lezen is de een voorwaarde om goed begrijpend te kunnen lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode Nieuw Nederlands Junior gebruikt voor taal en spelling. We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen op het gebied van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen door middel van het leerlingvolgsysteem. We willen van de kinderen op De Rank (studerende) lezers maken! We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen lezen en taalvaardig zijn en 60% van de leerlingen te laten uitstromen op 2F.

Rekenonderwijs
In de groepen wordt gewerkt met met behulp van de methode Wereld in Getallen. Dagelijks wordt in alle groepen een rekenles gegeven. Er wordt instructie gegeven volgens een vast instructiemodel. We gebruiken door de hele school één rekenstrategie. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen rekenen en 60% van de leerlingen te laten uitstromen op 1S. We gebruiken voor de extra ondersteuning ook het computerprogramma Muiswerk.