Rank.nl

Brede vorming

Naast het overdragen van kennis zoals vastgelegd in de kerndoelen voor het basisonderwijs, streven we naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen. We werken bewust aan de aspecten die bijdragen tot de gehele ontwikkeling van een kind, zoals: een actieve, betrokken houding op het eigen leerproces, zorg om elkaar en de omgeving, actief burgerschap.
Daarmee werken we aan onze opdracht om onze leerlingen in een snel veranderende samenleving voor te bereiden en toe te rusten tot de toekomst.