Rank.nl

Klachten

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de Klachtencommissie Onderwijs. Onze school is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. De functie van externe vertrouwenspersoon is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden.

Klachtenprocedure op school

  1. U gaat in gesprek met met degene tegen wie de klacht gericht is.
  2. U gaat met uw klacht in gesprek met de schoolleiding.
  3. U gaat in gesprek met de Interne vertrouwenspersoon op de school
    (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders).
  4. Via de schoolleiding of de interne contactpersoon wordt de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld om te bemiddelen tussen u en degene tegen wie de klacht gericht is. Dit gaat met name om klachten over ongewenst gedrag.
  5. Bij klachten van ernstiger aard wordt de externe klachtencommissie benaderd.


Interne vertrouwenspersoon
De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van ongewenst gedrag verwijst de contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/verzorgers en/of leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen.
Als contactpersoon is aangewezen op onze school: Marina Peerdeman

Externe vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van ongewenst gedrag en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van ongewenst gedrag is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.

De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, dan wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders / verzorgers, interne contactpersonen en leerkrachten.

Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht aangaande ongewenst gedrag heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen.

Voor onze school zijn mevrouw I. Ursem en mevrouw E. Labree de externe vertrouwenspersonen. Ze zijn werkzaam bij de GGD Hollands Noorden.

Postadres G.G.D. Westfriesland GGD Hollands Noorden
t.a.v. externe vertrouwenspersoon Postbus 9276,
1800 GG Schagen
Tel: 088-0100555 (ma t/m vr) 

Bereikbaarheid
De externe vertrouwenspersonen kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken. U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat u teruggebeld kan worden.

Klachtencommissie
Indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid van kla(a)g(st)er wordt opgelost, kan de klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De klachtencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze – mits de klacht qua termijn en inhoud – ontvankelijk is, in behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)er en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven (hoor en wederhoor). Na behandeling van de klacht, doet de Klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt. De klachtencommissie heeft een reglement en een eigen klachtenregeling, die u via de website van de school kunt inzien.

Bereikbaarheid
De klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs is te bereiken op:

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Contactpersoon de heer mr. H. Nentjes
Telefoonnummer klachtencommissie
0703457097 (van 9 tot 12 uur)
E-mailadres: info@geschillencies-klachtencies.nl

Let op: Een klachtenbrief per mail is niet voldoende. U dient de (ondertekende) klachtenbrief ook altijd per post te versturen.