Rank.nl

Ouderbetrokkenheid

Op onze school vinden we ouderbetrokkenheid van groot belang. Kinderen van ouders die betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van hun kind, komen meer tot bloei dan kinderen van ouders die deze betrokkenheid niet tonen.
Wat betekent ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders en school vanuit gelijkwaardigheid goed samenwerken. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van uw kind. We willen dat elk kind tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling komt.
Waaruit bestaat ouderbetrokkenheid?

1. Betrokkenheid op de school als (waardengemeenschap):
De school is er niet alleen voor een individueel kind, maar voor alle leerlingen. Het is een gemeenschap van kinderen, ouders en andere volwassenen. Professionals, ouders en kinderen zorgen samen voor een veilige omgeving waarin kinderen (individueel en als groep) zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen die gemeenschap waarden en normen zijn bepaald, gedeeld en worden nageleefd.

2. Betrokkenheid op de ontwikkeling van het eigen kind, de educatieve driehoek:
U heeft als ouder(s) kennis van de ontwikkeling en leerprocessen van uw kind. Vanuit die rol bent u in de educatieve driehoek betrokken. In de educatieve driehoek tussen kind, ouder en leraar is iedereen gelijkwaardig op basis van erkende ongelijkheid.

3. Thuisbetrokkenheid:
het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling thuis
U stimuleert uw kind in de thuissituatie bij de ontwikkeling. Indien gewenst, adviseert de school hierbij