Rank.nl

Verlof

Ieder kind in Nederland mag naar school vanaf 4 jaar. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Afwezigheid in verband met ziekte, dokters- of tandartsbezoek moet altijd gemeld worden bij de school. 

Buitengewoon verlof 

In uitzonderingsgevallen kan, na overleg met de directeur, buitengewoon verlof verleend worden. Dit verlof wordt onder andere verleend voor een huwelijk, jubileum of sterfgeval. Buitengewoon verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Dit kan tot een maximum van tien dagen per schooljaar. Bij twijfel wordt overlegd met de leerplichtambtenaar. 

Vakantieverlof buiten vastgestelde schoolvakanties 

Vakantieverlof buiten de vastgestelde schoolvakanties kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend. Ouders, die vanwege hun specifieke beroep niet twee weken aaneengesloten op vakantie kunnen in een schooljaar, kunnen hiervoor buitengewoon verlof aanvragen. Dit kan alleen worden toegekend in zeer bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden. Er wordt geen verlof gegeven voor een tweede vakantie, lange weekends, familiebezoek of eerder op vakantie gaan om files te vermijden. De uitgebreide regels en voorwaarden kunt u lezen op de website van de rijksoverheid. Een buitengewoon verlof aanvraag dient ten minste acht weken van te voren ingeleverd te worden. 

Verlofaanvragen 

Iedere verlofaanvraag wordt geregistreerd op school en wordt opgestuurd naar de leerplichtambtenaar.  

Ongeoorloofd verzuim
Elk ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.