MR

medezeggenschapsraad

De MR-leden van De Rank vinden het belangrijk om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op school. Het doel is bij te dragen aan een veilig en prettig schoolklimaat, voor zowel de kinderen, het personeel als de ouders. Een veilig en prettig schoolklimaat is een absolute voorwaarde om de kinderen te kunnen laten leren. Hierdoor kan de school een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en voorbereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving.
Op het MR-overleg informeert de schoolleiding de MR over ontwikkelingen binnen de school, voert overleg over voorgenomen besluiten en legt verantwoording af over genomen besluiten. In het schooljaar 2013-2014 heeft de MR zich onder andere beziggehouden met:

 

  • Bespreken van de identiteit van de school naar aanleiding van Penta boekje “Wie zijn wij”;
  • Het volgen van ontwikkelingen bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het overlegorgaan tussen schoolbestuur, personeel en ouders van de Stichting Penta;
  • Het verbeteren van de kwaliteit, zoals opgenomen in het werkplan 2013/2014;
  • Het houden van toezicht op het budget van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit budget draagt bij aan een prettiger schoolklimaat. Hierbij kan worden gedacht aan de financiering van de Ouderraad, die hiermee activiteiten ontplooit, zoals het organiseren van het Sinterklaasfeest, Paas- en Kerstviering. Verder maakt het de techniek lessen in de bovenbouw mede mogelijk en deelname aan diverse schoolsport evenementen.

Het spreekt voor zich dat de MR alleen goed kan functioneren door een kritische houding aan te nemen, maar ook door wederzijds respect te tonen en het overleg aan te gaan tussen schoolleiding, personeel en ouders. Wij zijn van mening dat zaken altijd voor verbetering vatbaar zijn en blijven. Heeft u goede ideeën of zit u met vragen over het gevoerde beleid op De Rank, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij hebben u steun zeker nodig!

De Medezeggenschapraad