MR / GMR

medezeggenschapsraad

Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement, dat op school ter inzage ligt. In het algemeen gezegd, houdt de MR zich bezig met de grote lijnen van bestuur en beleid van de school. Zij adviseert bestuur en schoolleiding en heeft in bepaalde gevallen beslissingsbevoegdheid. Dit schooljaar zal de MR uit 6 leden bestaan: 3 oudervertegenwoordigers (Arjen Hulshof, Niels van Wieren en Wouter Blanken) en 3 leden namens het schoolteam. Als adviseur is Ruud van der Heiden, directeur, op de vergaderingen aanwezig.


Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

De GMR bestaat uit 10 personen; 5 ouders en 5 leerkrachten, waarbij ieder één van de beleidsterreinen vertegenwoordigt zoals die ook voor de Raad van Toezicht gelden, namelijk:

- Financiën en Economie
- Human Resource Management (HRM)
- Bestuurlijke verhoudingen
- Onderwijs en jeugdzorg
- Filosofie, antropologie en theologie

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Ronald Driehuis - penningmeester
  • Jeroen Goutier - secretaris
  • Juliëtte den Boer - Communicatie achterban
  • Kourosh Mir Haghgouyan - voorzitter
  • Vacature

Personeelsgeleding:

  • Paul Janssen Duijghuijsen - Communicatie achterban
  • Paul Snellenberg - Vice voorzitter – overleg/voorbereiding algemeen bestuurder
  • Cor Stuifbergen - Penningmeester
  • vacature
  • Elly Tang : Notulist/ambtelijk secretaris

In de eerste vergadering van de GMR wordt bepaald wie welk beleidsterrein onder zijn/haar hoede krijgt. Informatie hierover komt op de website van Stichting Penta (www.stichtingpenta.nl) te staan.
De GMR is bereikbaar via het volgende mailadres: GMR@stichtingpenta.nl