Ons onderwijs

Hieronder vindt u een aantal belangrijke doelstellingen en uitgangspunten van de school. In het schoolplan staan deze zaken meer uitgebreid beschreven.

Uitgangspunten

We willen zoveel mogelijk de groep als uitgangspunt nemen. Het groepsgebeuren neemt een belangrijke plaats in, samen dingen doen, samen werken, samen spelen, samen delen.
Dat betekent echter niet dat we de kinderen altijd bij elkaar willen houden. Na de groepsinstructie kunnen de opdrachten op verschillend niveau gemaakt worden. Binnen ons onderwijs is er sprake van variatie in leersituatie en verwerking, waarbij wij wel bepaalde minimumeisen stellen aan de kinderen.

Het onderwijskundig uitgangspunt van de school laat zich het best omschrijven als ontwikkelingsstimulerend onderwijs in een groepsgerichte situatie. Ons onderwijs is gebaseerd op opvattingen over ontwikkeling en leren die tot gerichte consequenties voor het onderwijs leiden. Het uitgangspunt is de opvatting dat opvoeders de leiders zijn van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn afhankelijk van de ordening en structuur die de volwassenen voor hen aanbrengen. Daaruit volgt dat onderwijs goed gestructureerd en systematisch moet zijn opgebouwd om ontwikkeling optimaal te bevorderen. Wij stimuleren en sturen kinderen in die ontwikkeling.