Aanvraagformulier extra verlof

Op deze pagina leest u wanneer u extra verlof kunt aanvragen voor uw kind. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de gemeente Hoorn. 

 

 Download hieronder het formulier:
 

 

 

1. Leerplicht en verlof

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

3. Op vakantie onder schooltijd

4. Verlof in geval van ’andere gewichtige omstandigheden’

5. Hoe dient u een aanvraag in?

6. Niet eens met het besluit?

7. Ongeoorloofd verzuim

 

1. Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school waar het staat ingeschreven vanaf de leeftijd van vijf jaar moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de volgende regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de bijbehorende regels staan hieronder beschreven.

 

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof (bijvoorbeeld Suikerfeest).

Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren aan de directeur van de school te melden. 

 

3. Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakanties kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

- in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;

- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;

- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan komen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

 

4. Verlof in geval van ’andere gewichtige omstandigheden’

Onder ’andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • verhuizing van het gezin;

het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;

  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar);
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten.

 

De volgende situaties zijn GEEN ’andere gewichtige omstandigheden’:

- familiebezoek in het buitenland;

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantie op vakantie te gaan;

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ’andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren)

 

5. Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.

 

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ’andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

 

6. Niet een met het besluit

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • - naam en adres van belanghebbende;
  • - de dagtekening (datum);
  • - een omschrijving van het besluit dat is genomen;
  • - argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit;
  • - wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

 

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.

Bent u het dan nog niet eens met het besluit, dan kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met een verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een Bureau voor Rechtshulp.

 

7. Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Voor meer informatie over de Leerplichtwet kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.